Administration

Förvaltningen handhas av EnergiTeknik LB AB. Din kontaktman i alla hyresgästfrågor är Lars Kjellgren, som du når på telefon 042-16 42 40.

Felanmälan dygnet runt: 042-15 69 90, fax 042-16 38 35 eller via felanmälan på webben.

Vid mycket akuta fel under icke ordinarie arbetstid som är vardagar kl 07.00-16.00 ring

Bravida jour, tel 040-676 92 95. Onödiga jourutryckningar kan du bli ersättningsskylig för.

Driftsansvarig och ansvarig för uthyrning av bostäder är Lars Kjellgren.

Beträffande hyreskontrakt skall uppsägning alltid ske skriftligen. Om en lägenhet skall uthyras i andra hand (pga studier, tillfälligt arbete på annan ort e.dyl) måste du alltid kontakta hyresvärden för godkännande av andrahandshyresgästen och för att teckna avtal mellan de tre parterna.


Fastighetsskötsel

För att få till stånd en bättre och effektivare service har Lars Kjellgren ett totalansvar för vår fastighetsskötsel.

Lars arbetsuppgifter är att på plats sköta fastigheterna så att vi får en så trivsam inre- och yttre- miljö som möjligt. Det krävs naturligtvis även din medverkan i gemensamma utrymmen och tips på hur saker och ting kan förbättras.

Broschyren ”Råd och tips” som ger Dig förslag som underlättar och hjälper Dig, som boende hos oss, tillhör lägenheten. Finns den ej i lägenheten – kontakta Lars Kjellgren.

Innehåll

 • Bevakning parkeringsanläggning
 • Hissar 
 • Felaktig utryckning 
 • Värmekomfort
 • Ventilation
 • Golvbrunnar
 • Tätskikt 
 • Tvättstuga
 • Källsortering
 • Grovsopor
 • Nyckel- och passagesystem
 • Brandskydd
 • Brandvarnare
 • Parabolantenn
 • Obehöriga i fastigheterna
 • Porttelefoner
 • Kakelugnar
 • Balkonger
 • Lägenhetsnumrering
 • Besiktning
 • Hemförsäkring

 

Bevakning parkeringsanläggning

Våra ”markparkeringar” på fastigheterna Musköten nr 6 och Äpplet nr 15 bevakas av SUNDETS PARK 2-4 ggr/dygn. Vi har genomfört detta som ett led i att skapa ökad trygghet. Du som hyr parkeringsplats erhåller parkeringstillstånd, som skall vara väl synligt i bilen. Om så ej är fallet utgår parkeringsbot.

Hissar

Felanmälan göres till Lars Kjellgren. Vi har installerat trygghetslarm och Du måste följa anvisning-arna i hissen, som är för Din egen trygghet.

OBS! På fastigheterna Sköldenborg 10 & 11 är hissen är försedd med larm och slagdörrar enligt nya EU-regler.

Felaktig utryckning

Fel, som orsakats av hyresgäst betalas av denna.

Värmekomfort

För att vi skall få en bättre och jämnare värmekomfort har vi justerat obalansen i värmesystemet. Obalansen har bl.a. orsakats av att enskilda hyresgäster själv har justerat termostaterna och luftat radiatorerna. Detta är absolut förbjudet liksom ändring av till- och frånluftsventilerna. Om problem uppstår, kontakta Lars Kjellgren.

Ventilation

En förutsättning för att ventilationen skall fungera, är att samtliga ventiler (kök, badrum, toalett, klädkammare) kontinuerligt rengörs av hyresgästen. Rengör ventilerna som en rutin – och om Du är osäker kontakta Lars Kjellgren. Platonsystemet är installerat i marklägenheter kv Äpplet 15, lgh 1470 – 1472, och åtgärdas endast av hyresvärden.

Golvbrunnar

Det åligger hyresgästen att kontinuerligt rengöra golvbrunnar och i samband därmed rengöra bakom badkar.

Tätskikt

Åverkan får ej göras på väggar och golv i badrum.  Vi kommer att kontinuerligt följa upp detta och återställandet, vilket oftast är kostsamt bekostas av hyresgästen även under löpande avtal.

Tvättstuga

För att undvika stopp i tvättmaskinerna skall tvättpåse användas vid tvätt av BH med byglar mm.

Lämna tvättstugan i det skick som du själv vill ha när du börjar ditt tvättpass.

Absolut förbjudet att tvätta mattor i maskinerna. Avfallshinkar är endast avsedda för ludd från maskinerna i tvättstugan. OBS! ej för förpackningar och uttjänta kläder mm

Källsortering

Vi har fullständig källsortering i fastigheterna, Sköldenborg 10-11 samt Äpplet nr 15 och vi ber dig att följa instruktionerna så att vi gemensamt kan leva upp till de allmänna miljökraven.

OBS! Endast elektroniskt avfall får ställas i soprummet. Grovsopor såsom möbler mm får ej placeras i soprummet, dessa skall hyresgästen själv ombesörja borttransport av. Uppstår kostnader, kommer dessa att belasta felande hyresgäst.

Grovsopor

Släp finns på plats sista veckan i månaden. För mer information om dag och tid kontakta Lars Kjellgren, tel 0708-91 12 74.

Nyckel- och passagesystem

Till lägenheten hör 3 nycklar förutom nycklar till tvättstugan e.dyl, för fastigheten Äpplet nr 15 (Hofverbergsgatan 2 a-b) finns ett passagesystem vilket innebär att ni även kvitterar ut 3 passagebrickor. Om ni behöver extranycklar eller brickor, kontakta Lars Kjellgren. Kostnaden för extranycklar och brickor debiteras hyresgästen. 

Brandskydd

Trapphus och entréer är utrymningsvägar och här får absolut inget finnas som cyklar, barnvagnar mm. Inget brännbart material som ökar risken får heller inte finnas som t ex dörrmattor och annat. Förvara inte brandfarlig vara i källare eller vindsförråd.

Brandvarnare

För Din trygghet har brandvarnare installerats i Din lägenhet. Det åligger Dig som hyresgäst att ansvara för skötsel och underhåll inklusive byte av batteri.

Parabolantenn

Parabolantenn får ej uppsättas.

Uppgradering av kabel-TVanläggning har genomförts 2004.

Obehöriga i fastigheterna

Vid några tillfällen har vi konstaterat att ytterdörrarna har varit uppställda. I samband med detta har obehöriga försökt komma ner i källaren. Detta har misslyckats, men med stora reparations-kostnader som följd. Vi hoppas att vi för den gemensamma säkerheten kan hjälpas åt att hålla dörrarna stängda.

Porttelefoner

Porttelefon kv Sköldenborg, S:t Peders gata 9 – 11

Om du har en tonvalstelefon, med knapparna *, # och R, trycker Du på knapp 5 för att öppna porten och 0 för att låta bli att öppna porten.

Porttelefon kv Äpplet, Hofverbergsgatan

För att öppna porten tryck på * eller knapp 5 på din telefon – om du inte vill öppna porten tryck #, lägg på luren. Detta gäller ej i lägenheterna 1470 – 1476 kv Äpplet.

Kakelugnar

I fastigheten S:t Peders gata 9 finns kakelugnar i vissa lägenheter. Vi har i samråd med skorstens-fejarmästaren anbringat en plåt i kakelugnarna, eftersom skorstenarna ej har godkänts för eldning.

En lägenhet i kv Äpplet har öppen spis och omfattas av samma regler.  Värmeljus i begränsad omfattning kan sättas in i den f.d. eldstaden.

Balkonger

Balkonglådor och skynke är ej tillåtet på balkongen, golvytan får inte beläggas. Hyresgästen förpliktigas att hålla ordning och reda på balkongen då det skall vara en plats för rekreation och inte en förvaringsplats.

Lägenhetsnumrering

Enligt ny lag om lägenhetsregister har Din lägenhet tilldelats ett nytt nummer som fastighets-ägaren redovisat vidare till Lantmäteriet. Lägenhetsregistret är upprättat för hela landet och Skatteverket ändrar i folkbokföringen så att Du blir folkbokförd i den lägenhet där Du bor. Skylt med lägenhetsnummer enligt avtalet samt Lantmäteriets nummer kommer att finnas i överkanten på Din entrédörr.

Besiktning

Regelmässigt skall avflyttningsbesiktning genomföras. Du kommer då att kontaktas av Lars Kjellgren, som ansvarar för besiktningen. Besiktningsprotokollet skall godkännas av avflyttad hyresgäst och av inflyttande hyresgäst så snart denne är utsedd.

Avflyttad hyresgäst är ansvarig för de fel och brister enligt besiktningsprotokollet, som hyresgästen orsakat.

Vid skada som uppkommit genom försummelse eller dyl skall skadan omedelbart anmälas och besiktigas av utsedd representant för fastighetsägaren. Vid inflyttning resp. avflyttning skall anmälan ske till Energiverket avseende hushållsel såvida ej annat framgår av hyreskontraktet.

Samtliga lägenheter och lokaler har genomgått OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll) och har efter vidtagna åtgärder godkänts av kommunen auktoriserad besiktningsman. Lufttillförseln sker via ventiler i fönster och utsug sker via kontrollventiler. Injustering av luftmängd har utförts och godkänts och vi ber Dig därför som hyresgäst att ej ändra inställningarna av dessa ventiler. Spisfläktar får ej anslutas till ventilationskanal i kök. För att vi i fortsättningen skall få en fungerande ventilation, ber vi Dig att beakta detta.

Om Du planerar att utföra egna åtgärder i Din lägenhet eller lokal skall detta godkännas av hyresvärden och efter godkännande besiktigas av hyresvärden eller dennes ombud. Detta avser även el- & VVS-installationer. Hyresgästen ansvarar för befintliga persienner eller liknande i lägenheten.

Fastigheterna har energideklarerats samt PCB-besiktigats och godkänts.

Hemförsäkring

Hyresgäst skall på begäran uppvisa gällande hemförsäkring.